Helhedsplan for Hejls - Christiansfeld Juni 2004

Byrådet i Christiansfeld Kommune følger med "Helhedsplan for Hejls" op på disse intentioner om at plan-lægge de større landsbyer i kommunen. I forlængelse af helhedsplanen udarbejdes en lokalplan, hvorefter Chri-stiansfeld Kommune overtager planlægningsforpligtel-sen fra Sønderjyllands Amt.

Med denne helhedsplan er det ligeledes intentionen at få dannet et grundlag for fremtidig udvikling, der samtidig bevarer de kvaliteter, Hejls har i dag.