Hejls By

Bygning nr. 2 Hejls Gamle Skole, Hejls Landevej 20

Bygningen er bygget i 1894 af de Samvirkende sønderjyske Foreninger, som arbejdede for at bevare danskheden i området. Den er bygget som efterskole for dansksindede elever fra Sønderjylland, som dengang var tysk. Eleverne kom herop til Danmark og fik undervisning i Dansk litteratur og historie og dansk kultur. – Om sommeren var der kvindelige elever og om vinteren mandlige. Eleverne kom gerne lige efter deres konfirmation. Nogle kom flere gange. Der var også enkelte elever fra lokalområdet nord for 1864-grænsen. – Eleverne kom alle steder fra i Sønderjylland, men der var steder som sendte mange flere elever end andre. Det gjaldt Als og Sundeved. Området omkring Daler og Ballum i Vestsønderjylland og hele området omkring Haderslev. Efter 1. Verdenskrig blev skolen flyttet med den nye grænse til Nordborg på Als, hvor skolen stadig eksisterer. Nu var den rettet mod dansksindede i Sydslesvig.

Bygningerne blev solgt til Hejls Kommune, som indrettede kommuneskole i her. Denne Kommuneskole blev i 1965 udvidet med en fløj mod syd. Ved denne lejlighed blev en del af de gamle bygninger revet ned. Det gjaldt vestfløjen med gymnastiksal og 2 store klasseværelser. I 2008 blev skolen lagt sammen med Vejstrup skole i Sjølund og hedder nu Sjølund-Hejls skole.

I bygningerne er der i dag Børnehuset Hejls en integreret institution (vuggestue og børnehave) , Hejls Hejlsminde Lokalhistoriske Arkiv, Aktivitetshuset Hejls Gl. Skole,

På gavlen til venstre ud mod Hejls Landevej er der nogle medaljoner, der fortæller, hvem der har rejst bygningen og hvornår.


Bygning nr. 3: Sørens Jessensvej 2

Her grundlagde Søren Th. Jessen i 1920’erne en virksomhed der solgte byggematerialer. Senere drev svigersønnen Bent Skriver virksomheden videre under navnet Hejls Trælasthandel indtil 1985

Bygning nr. 4: Hejls Præstegård, Hejls Landevej 22

Bygningen er fra 1817. Det står på gavlen. Den er bygget som præstegård for præsten Falle Eriksen, som var præst for både Vejstrup og Hejls. – Der har ligget en præstegård her siden reformationen i 1536. I januar 1658 overnattede den svenske konge Carl d. 10. Gustav i Hejls præstegård, inden hans tropper dagen efter den 3 . januar gik over isen til Fyn og videre til Sjælland for at erobre hele Danmark. – Der var svenske tropper indkvarteret i Hejls fra efteråret 1657 til sommeren 1658.

Bygning nr. 5 Hejls gamle Brugsforening., Hejls Landevej 27

I denne bygning lå Hejls Brugsforening fra 1906 til 1964. Den er senere blevet ombygget til privat bolig. Byggeåret står på bygningen. – Lige overfor ved indkørslen til præstegården lå i en årrække en vejerbod, hvor landmændene og vognmændene kunne få vejet deres læs med roer, korn og halm.

Vejerboden forsvandt i 1964 da brugsen blev flyttet hen til Hejls Landevej

Bygning nr. 6: Hejls Landevej 30

I dette hus boede karetmager Nørgaard, Han havde værksted i huset, der ligger ud til vejen. Senere boede snedker Mainz her.

Bygning nr. 7: Hejls slagterforretning, Hejls Landevej 33

I dette hus var der fra ca. 1910 til ca. 1976 slagterforretning. I bagbygningen blev dyrene slagtet og slagteriudsalget foregik i den venstre ende af hovedhuset.

Bygning nr. 8: Hejls Autoværksted. Hejls gl. Kommuneskole, Hejls Landevej 32

Her lå fra 1854 – 1920 Hejls gamle Kommuneskole. I bygningens højre del var der lejlighed til førstelæreren. Forskolen lå på den modsatte side af vejen med en bolig til forskolelærerinden og en skolebygning bag ved til de små klasser. I 1920 da Hejls Efterskole blev flyttet til Nordborg, solgte kommunalbestyrelsen skolen til Peter Schmidt, hvis søn Hans Jørgen Schmidt siden indrettede autoværksted i bygningen, og Hejls kommuneskole flyttedes hen i Efterskolens bygninger, den senere Hejls Skole, nu børnehave, Hejls Landevej nr. 20.

Bygning nr. 9. Hejls Landevej 39

Her lå fra 1902 til 1990 Hejls smedje- og maskinforretning. Den var ejet af to generationer af familien Christiansen. I bygningen til højre var den oprindelige smedje. Nybygningen er opført i

Bygning nr. 10, Vargaardevej 1

Bygningen blev rejst omkring 1880 af købmand Christian Hansen. I bygningen var der købmandshandel og handel med grovvarer til landbruget. De opbevaredes i den bygning mellem kroen og Hejls smedje, som nu er nedrevet. – Desuden var der kro med stor sal bagud til fester og sammenkomster. Der var også trikotagehandel og i sidebygningen hen mod Overbyvej var der frisørsalon. Christian Hansen byggede villaen "Dyrelund" overfor kroen, der hvor nu cirkus Dannebrog har til huse. Købmandsbutikken lukkede omkring 1980 og kroen lukkede i 2004. I dag er der lejligheder i huset.

Bygning nr. 11: Vargaardevej 6

I denne bygning boede karetmager Bock fra 1896 – 1930 og derefter hans datter og svigersøn Hansine og Christian Klyhn, som også var karetmager og snedker. De lavede vognhjul og vogne før gummihjulet blev opfundet og siden hen fungerede Klyhn som snedker.

Bygning nr. 12: Vargaardevej 7

I bygningen drev Laue Nielsen og siden hans to sønner i perioden 1920 – 55 et skrædderværksted med fem ansatte. Skrædderværkstedet lå i husets kælder.

Bygning nr. 13: Vargaardevej 9

I dette hus boede Olaf Rudbeck fra 1935 – 1960 Olaf Rudbeck. Han reparerede og solgte cykler. Værkstedet var i bygningen til venstre.

Bygning nr. 14:Vargaardevej nr. 12

I huset var der i 1950’erne telefoncentral. Her boede Anders og Kathrine Jepsen. Han var saddelmager. Fra ca. 1950 -1965 drev de telefoncentralen.

Bygning nr. 15: Hejls Landevej nr. 45

Denne bygning er bygget af manufakturhandler Raahauge og her var manufakturforretning fra ca. 1935 til 1960 – Siden blev bygningen købt af sparekassen Bikuben, og her var sparekasse fra ca. 1967 – 1990.

Bygning nr. 16: Hejls Landevej nr. 38

I denne bygning boede omkring år 1900 tømrer Laurids Peter Hansen. Han havde sit tømrerværksted i bygningen ud mod vejen. Denne bygning er i 2008 revet ned og erstattet af en ny bygning, der bruges som garage.

Bygning nr. 17: Hejls Landevej 57

Bygningen er fra 1936, hvor den blev bygget som alderdomshjem. Det var den til 1986, hvor plejehjemmet blev flyttet til Christiansfeld. I dag er der Aktivitetscenter og Forsamlingshus samt Lokalhistorisk Arkiv i bygningen. I kælderen holdt sognerådet til.

Bygning nr. 18: Hejls Landevej nr. 52

Bygningen er rejst i 1880 som forsamlingshus og gymnastiksal og friskole med lejlighed til læreren og hans familie i vestenden af bygningen. Den har kirkevinduer, som var meget almindeligt i datidens forsamlingshuse, der skulle minde lidt om kirker. – Bygningen fungerede som forsamlingshus indtil 1961.

Bygning nr. 19: Hejls Stationsvej 3

Bygningen er fra 1910-11. Den er bygget som Hejls stationsbygning af Kolding Sydbaner. Her var Station og postudleveringssted fra 1911 – 1948.

Bygning nr. 20: Hejls Kirkevej 12

Bygningen er bygget i 1915 som friskole med lejlighed til lærerinden ovenpå. Den fungerede som friskole til 1938.

Bygning nr. 21: Hejls Kirkevej nr. 16

Her boede omkring 1900 – 1930 Snedker Hansen og senere tømrer stagelund Nielsen. Der var snedker og tømrerværksted i bygningen til højre. Der har også været blomsterudsalg i huset.

Bygning nr. 22: Hejls Kirke

Hejls kirke er en landsbykirke, hvis ældste elementer kor og skib stammer fra 1100 tallet. Tårnet er tilføjet i løbet af 1300 tallet. Næste udvidelse kom med opførselen Sakristiet i 1781, våbenhuset fra 1880, kapellet i 1888 og igen i 1952.


Turen er lavet af Sjølund-Hejls Lokalarkiv og vil tage 1-2 timer at gennemføre .