Vargårde og Kalvehæ(ø/ae)j skove

Vargårde Skov har en størrelse på 49 ha. Vargårde Skov, også kaldet Kalvehøj Skov, ligger direkte ud til

Lillebælt ud for byen Hejs, og består af midaldrende bøg samt lidt ung eg og sitka.

I Vargårde Skover er 10 ha omfattet af naturskovsstrategien. En smal kystskovsbræmme med 170-årig bøg på den østvendte skrænt ud mod Lillebælt ligger urørt. I umiddelbar forlængelse heraf, ind i skoven, drives næsten 7 ha ved plukhugst. Her findes 90-årig bøg og ask. Bevoksningerne på den 3 ha store strandbred er desuden naturskov.

Der er fri teltning i hele Vargårde Skov, som især henvender sig til den stille skovvandrer.

Skoven er tilgængelig ad veje, små hyggelige stier og jord spor og skifter mellem tæt underskov og meget høje og gamle træer.

Skoven er underlagt Skov- og Naturstyrelsens regulering og vedligeholdelse, men i sit samlede indtryk har skoven fået lov til at udvikle sig på naturens betingelser.

Du kan finde yderligere inspiration og informationer under vandresiderne.

Skoven har følgende kategorisering:

På kanten til Lillebælt, ovenfor de høje skrænter, findes både bænke og borde/bænke, så man kan sidde og nyde udsigten til Fyn og Brandsø.

P-pladser

Særlige forhold

Kørestolsegnet: Nej

Egnet for gangbesværede: Nej

Egnet for barnevogne: Nej

Følgende regler skal overholdes i Vargårde Skov:

  • kun en overnatning samme sted

  • højst 2 telte (ikke større end 3-personerstelte)

  • skal være uden for synsvidde fra bygninger

  • der må ikke teltes på strandbredden

  • åben ild er kun tilladt på indrettede bålpladser

  • efter endt teltning skal al affald tages med igen

Strandbredden er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 47 – Lillebælt. Dette falder sammen med EF-habitatområde nr. 96 af samme navn og Ramsarområde nr. 15.

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er ynglende havørn, rørhøg, plettet rørvagtel, engsnarre, brushane, havterne, fjordterne, dværgterne, klyde og mosehornugle; desuden trækkende sangsvane, bjergand, edderfugl, hvinand og toppet skallesluger.

Vargårde Skov (skov nr. 407)

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er forekomst af bl.a. følgende naturtyper (hvoraf de to førstnævnte tillægges særlig betydning):

- Kystlaguner og strandsøer (1150)

- Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand (7220)

- Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand (1310)

- Strandenge (1330)

- Forstrand og begyndende klitdannelser (2110)

- Rigkær (7230)