Udpegning af oversvømmelsesrisiko

Oprettelsesdato: Oct 06, 2011 11:16:5 AM

Der er afgivet en foreløbig rapport om screening af oversvømmelsesrisikoen ved forskellige vandstande.

Rapporten undersøger forskellige områder, hvoraf følgende er interessant for vores område:

6.2.11 Hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland

Indenfor hovedvandopland 1.11 screenes for potentielle fremtidige oversvommelser fra havet og fjorde.

Screeningsvandstande fremgår af

Tabel 6.12 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 1.11 Lillebælt/

Jylland.

Hovedvandopland/delområde S1 S2 S3 S4

1.11a Lillebælt/Jylland 180 335 207 362

Ved Hejlsminde (S1) oversvømmes ejendomme langs Toldbakken.

I S2 (335 cm) oversvømmes hele det trekantede område mellem Banedæmningen og Toldbakken.

Syd for slusen oversvømmes husene langs Hejlsmindebakken.

Øst for Hejlsminde oversvømmes ved S1 den nordligste del af Anslet Strand Camping.

I S2 oversvømmes over halvdelen af campingpladsen.

Den foreløbige rapport i sin helhed findes under:

http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/25/Baggrundsrapport_KDI_april_2011(1).pdf

8. Den videre proces

En udpegning som risikoområde betyder, at sandsynligheden for en oversvømmelse, i henhold til direktivets andet plan trin, undersøges mere detaljeret i forhold til oversvømmelsens potentielle udbredelse samt oversvømmelsens konsekvenser, herunder afledte konsekvenser af miljømæssige, kulturhistoriske, infrastrukturelle og samfundsøkonomiske karakterer.

En sådan risikoanalyse gennemføres i hvert udpeget risikoområde. Inden opstart af direktivets andet plantrin er det valgt at sende forslaget om udpegning af risikoområder i høring hos kommunerne. Høringen af kommunerne er et nationalt initiativ og ikke et krav i oversvømmelsesdirektivet. Høringens formål er at få alle oplysninger (rapporter eller andre lettilgængelige oplysninger) indsamlet, før den endelige udpegning af risikoområder foretages.

Høringsperioden på 3 måneder slutter den 25. juni 2011.

Herefter vil arbejdsgruppen vedrørende implementering af oversvømmelsesdirektivet bestående af repræsentanter fra Naturstyrelsen og Kystdirektoratet evaluere de indkomne høringssvar og foretage den endelige udpegning af risikoområderne. Dette kan betyde, at de forslåede risikoområder kan ændre sig i antal og afgrænsning.

Den endelige udpegning af risikoområder skal være foretaget senest den 22. december 2011.