Statslige vandplaner (2010-2015)

Citater fra planen:

"Miljøfarlige forurenende stoffer, herunder kemisk tilstand.

Tilstandsvurderingen omfatter området ud til 1-sømilgrænsen mht. økologisk tilstand,

og området ud til 12-sømilgrænsen mht. kemisk tilstand. I de marine vandområder i Hovedvandopland Lillebælt/Jylland er der analyseret for miljøfarlige forurenende stoffer i 12 af de 19 vandområder – Vejle inderfjord, Kolding Inderfjord, Hejlsminde Nor, Haderslev fjord, Åbenrå fjord, Als Sund, Augustenborg Fjord, Flensborg inderfjord, Flensborg Yderfjord, Bredningen, Sydlige Lillebælt n.f. Als og

Sydlige Lillebælt Als-Ærø. Der er analyseret for miljøfarlige forurenende stoffer, herunder tungmetaller i sediment og biota."

"Tabel 2.3.10. Indhold af det prioriterede stof kviksølv (μg Hg/kgvådvægt) i muslinger i vandområder i Lillebælt/Jylland sammenholdt med fastsatte miljøkvalitetskrav i:

Miljøkvalitetskrav for kviksølv i biota er i Miljøministeriets gældende bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet angivet som 20 μg kviksølv pr. kg vådvægt. " (Hejlsminde Nor - Indhold af Hg i muslinger μg / kg vådvægt 16,3 og dermed under grænseværdien)

"Tabel 2.4.9. Fordeling af kystvande i indsatskategorier i Hovedvandopland Lillebælt/Jylland."

(Hejlsminde Nor: Kategori 2 Vandområde under observation og Kategori 3 Vandområde med behov for stofbestemt indsats)

Se hele planen på dette link.