Klimatilpasningsplanen

I klimatilpasningsplanen prioriteres områder med risiko for oversvømmelse i forhold til bl.a. de værdier, det går ud over. Det betyder, at områder med mange bygninger og dermed en stor værdi er højere prioriteret end områder med færre bygninger. Kendte oversvømmelseshændelser på kritiske steder prioriteres ligeledes højt.

De områder, der i denne klimatilpasningsplan har fået højest prioritet, ligger i Kolding midtby, Kolding Havn, i Hejlsminde, i Christiansfeld og i Vamdrup. Til hvert af områderne er der beskrevet forskellige tiltag for at imødegå klimaændringerne og en anslået økonomisk ramme som spænder fra under 1 mio. kroner til ca. 44 mio. kroner.

Hvordan forbereder vi os på ekstremt vejr som orkan, stormflod og skybrud? Det spørgsmål er blevet højaktuelt med de seneste hårde storme. Meget apropos har By- og Udviklingsforvaltningen netop lagt sidste hånd på en klimatilpasningsplan, der skal imødegå de klimaændringer, som vi står overfor lige nu og i fremtiden.

Risikoområder for oversvømmelse

Det er lavtliggende kystnære arealer, og arealer der har direkte tilknytning til de mange å-udløb til havet, der påvirkes af en stormflodssituation. Det drejer sig primært om Kolding Havn og områder i Kolding midtby, der ligger lavt. Men også lavtliggende områder langs kysten, som sommerhusområderne i Binderup og Grønninghoved samt Havnevejen og boliger i Hejlsminde er udsatte områder for oversvømmelser fra havet. Der er ligeledes flere naturområder langs kysten, der ifølge oversvømmelseskortene vil blive påvirket af oversvømmelse. En del af disse områder er i dag udpeget som lavbundsarealer, og er enten allerede etablerede vådområder eller potentielle vådområder.

Der er udpeget fire områder med prioritet 1 ved Hejlsminde pga. oversvømmelsesrisiko fra havet. Området langs kysten der oversvømmes ved stormflod (20 års hændelse) er dog større end de 4 udpegede områder, som kun udgør områder med høj skadesværdi.

De øvrige områder er udpeget som prioritet 2 fordi problematikken her er stigende grundvand.

Oversvømmelse af Havnevejen langs Hejlsminde bugt er et kendt problem, og vejen har senest været undermineret i forbindelse med en stormflod i 2010. Sikres kyststrækningen ikke mod højvande og bølgepåvirkninger fra havet, kan der være fare for, at vejen tager skad

Forslag til løsning af oversvømmelsesproblematikken:

For at sikrer Havnevejen mod underminering vil det dels kræve at kyststrækningen sikres mod stormflod. En måde at sikre selve vejen på, er at etablere en skræntfodssikring med store sten.

Økonomiske udgifter til projekterne:

Udgifter til en skræntfodssikring af strækningen er anslået til 800.000 kr., mens et overslag på reetablering af vejen (afhængig af hvor lang en strækning der ødelægges) ligger på 500.000 til 4.000.000

Der kan indhentes yderligere information om det overordnede projekt på dette link.

Link til Klimatilpasningsplanen