Faunapassage ved Aller Mølle

Aller Mølle er beliggende øst for Christiansfeld ved bredden af Aller Å. Der har været mølledrift på stedet siden før år 1500, hvor man har udnyttet vandets kraft til mølledrift. Åen har således tjent til gavn for mølledriften, men omkostningen har været, at havørreder og andre fisk ikke kunne trække op til de cirka 45 km vandløb, der er beliggende opstrøms møllen.

Betydningen af mølledriften blev gradvis mindre, og i 1988 etablerede Sønderjyllands Amt i samarbejde med ejeren af møllen et nyt forløb af åen syd for mølledammen og etablerede en fisketrappe, så havørrederne kunne trække forbi opstemningen.

Ved samme lejlighed blev der gennemført en oprensning af mølledammen, så der blev skabt et rekreativt område til glæde for lokalbefolkningen i området.

Havørred forsøger at forcere opstemningen ved Aller Mølle

Det har efterfølgende vist sig, at fisketrappen har betydet, at en del havørreder er trukket op for at gyde i vandløbene opstrøms møllen. Ny viden har dog vist, at fisketrapper ikke giver optimal fiskepassage. Det er kun stærke svømmere som havørreder og laks, der kan forcere en fisketrappe, og kun ved særlige vandføringer. Andre fisk som eksempelvis karpefisk og lampretter kan slet ikke komme forbi trappen. Derfor er der også i statens vandplaner peget på, at der skal etableres en bedre faunapassage ved Aller Mølle.

Kolding Kommune har på den baggrund været i tæt dialog med ejerne af Aller Mølle siden 2008 med henblik på at få beskrevet et faunapassageprojekt, der sikrer en god passage i vandløbet for fisk og øvrig fauna under hensyntagen til kulturmiljøet på stedet og under hensyntagen til ejernes ønsker.

Projektet blev sat i gang i 2014 og har allerede resulteret i spektakulære med ændringer af å forløbet og etablering af starten på en cykelsti langs åen: