Projekter i området


Faunapassage ved Aller Mølle

indsendt 24. okt. 2011 01.49 af Ole Futtrup   [ opdateret 22. jan. 2015 14.02 ]

Aller Mølle er beliggende vest for Hejlsminde ved bredden af Aller Å. Der har været mølledrift på stedet siden før år 1500, hvor man har udnyttet vandets kraft til mølledrift. Åen har således tjent til gavn for mølledriften, men omkostningen har været, at havørreder og andre fisk ikke kunne trække op til de cirka 45 km vandløb, der er beliggende opstrøms møllen.

Betydningen af mølledriften blev gradvis mindre, og i 1988 etablerede Sønderjyllands Amt i samarbejde med ejeren af møllen et nyt forløb af åen syd for mølledammen og etablerede en fisketrappe, så havørrederne kunne trække forbi opstemningen.

Ved samme lejlighed blev der gennemført en oprensning af mølledammen, så der blev skabt et rekreativt område til glæde for lokalbefolkningen i området.
 Havørred forsøger at forcere opstemningen ved Aller Mølle.
Der findes yderligere og flot billedmateriale på dette link.
 
Det har efterfølgende vist sig, at fisketrappen har betydet, at en del havørreder er trukket op for at gyde i vandløbene opstrøms møllen. Ny viden har dog vist, at fisketrapper ikke giver optimal fiskepassage. Det er kun stærke svømmere som havørreder og laks, der kan forcere en fisketrappe, og kun ved særlige vandføringer. Andre fisk som eksempelvis karpefisk og lampretter kan slet ikke komme forbi trappen. Derfor er der også i statens vandplaner peget på, at der skal etableres en bedre faunapassage ved Aller Mølle.

Kolding Kommune har på den baggrund været i tæt dialog med ejerne af Aller Mølle siden 2008 med henblik på at få beskrevet et faunapassageprojekt, der sikrer en god passage i vandløbet for fisk og øvrig fauna under hensyntagen til kulturmiljøet på stedet og under hensyntagen til ejernes ønsker.
Se projektmaterialet her.

Projektet førte i 2014 til indvielse af det nye omløb som nu har lukket fuldt op for at fisk og fauna frit kan passere syd om Aller Mølle,


så man nu kan finde endog meget store havørreder og en væsentligt større fauna diversitet opstrøms møllen helt op i det relativt lavvandede å-løb ved Taps. Om omløbet også har haft indflydelse på, at der nu er ynglende oddere i å løbet og Hejls Nor/Mindet, skal være usagt, men det har givetvis ikke skadet også tiltrækningen af disse.
Udpegning af oversvømmelsesrisiko

indsendt 6. okt. 2011 04.16 af Ole Futtrup

 
Der er afgivet en foreløbig rapport om screening af oversvømmelsesrisikoen ved forskellige vandstande.
Rapporten undersøger forskellige områder, hvoraf følgende er interessant for vores område:
6.2.11 Hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland

Indenfor hovedvandopland 1.11 screenes for potentielle fremtidige oversvommelser fra havet og fjorde.

Screeningsvandstande fremgår af

Tabel 6.12 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 1.11 Lillebælt/

Jylland.
Hovedvandopland/delområde S1 S2 S3 S4

1.11a Lillebælt/Jylland 180 335 207 362

Ved Hejlsminde (S1) oversvømmes ejendomme langs Toldbakken.

I S2 (335 cm) oversvømmes hele det trekantede område mellem Banedæmningen og Toldbakken.

Syd for slusen oversvømmes husene langs Hejlsmindebakken.

Øst for Hejlsminde oversvømmes ved S1 den nordligste del af Anslet Strand Camping.

I S2 oversvømmes over halvdelen af campingpladsen.

Den foreløbige rapport i sin helhed findes under:

8. Den videre proces

En udpegning som risikoområde betyder, at sandsynligheden for en oversvømmelse, i henhold til direktivets andet plan trin, undersøges mere detaljeret i forhold til oversvømmelsens potentielle udbredelse samt oversvømmelsens konsekvenser, herunder afledte konsekvenser af miljømæssige, kulturhistoriske, infrastrukturelle og samfundsøkonomiske karakterer.

En sådan risikoanalyse gennemføres i hvert udpeget risikoområde. Inden opstart af direktivets andet plantrin er det valgt at sende forslaget om udpegning af risikoområder i høring hos kommunerne. Høringen af kommunerne er et nationalt initiativ og ikke et krav i oversvømmelsesdirektivet. Høringens formål er at få alle oplysninger (rapporter eller andre lettilgængelige oplysninger) indsamlet, før den endelige udpegning af risikoområder foretages.

Høringsperioden på 3 måneder slutter den 25. juni 2011.

Herefter vil arbejdsgruppen vedrørende implementering af oversvømmelsesdirektivet bestående af repræsentanter fra Naturstyrelsen og Kystdirektoratet evaluere de indkomne høringssvar og foretage den endelige udpegning af risikoområderne. Dette kan betyde, at de forslåede risikoområder kan ændre sig i antal og afgrænsning.

Den endelige udpegning af risikoområder skal være foretaget senest den 22. december 2011.

Ikke-navngivet

indsendt 6. okt. 2011 03.59 af Ole Futtrup   [ opdateret 7. jul. 2014 02.41 ]

 

Lokalplan 1342-62 Mindegården - i *By- og udviklingsforvaltningen

indsendt 5. okt. 2011 23.07 af Ole Futtrup   [ opdateret 5. okt. 2011 23.09 ]

By-og udviklingsforvaltningen foreslår, at der træffes afgørelse om endelig vedtagelse af lokalplan 1342-61 Mindegården med virkning for sommerhusområdet omkring Mindevej i Hejlsminde.

Baggrunden for en ny lokalplan er et politisk ønske om generelt at hæve bebyggelsesprocenten fra 10 til 15 procent for kommunens sommerhusområder. Samtidig udarbejdes planen for at sikre et klart administrationsgrundlag for området fremadrettet.

Lokalplanens område ligger nord for Hejlsminde i den sydøstlige del af Kolding og omfatter i alt ca. 19 ha, der ligger i sommerhusområde.Området fungerer og fremstår i dag som et fuldt udbygget sommerhusområde, med mulighed for udstykning af yderligere 4 grunde. Lokalplanen fastholder områdets anvendelse til sommerhusområde og hæver som angivet bebyggelsesprocenten fra 10 til 15. Desuden angiver lokalplanen graduerede højder for bebyggelsen ud mod kysten.
Gå ind på nedenstående link (og klik på punktet) for at få alle detaljer i projektet:
 
7. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1342-61 Mindegården - et sommerhusområde

Havneudvidelsen

indsendt 2. sep. 2011 14.48 af Jacob Pedersen   [ opdateret 27. sep. 2014 23.31 af Ole Futtrup ]

Projektets formål:

Hejlsminde Bådelaug ønsker at etablere en ny indsejling med moler på begge sidder af indsejlingen. Den sydlige af disse nye moler ønskes ført syd om havnen således, at havnens både beskyttes bedre mod bølger og uro. Desuden ønskes der tilladelse til at udvide havnens kapacitet med op til 60 bådpladser i det nyetablerede havnebassin.

Uden for projektet, men af interesse for lokalsamfundet, kan en havneudvidelsen måske også være vejen til fornyet fremgang for forretnings- og restaurationslivet i Hejlsminde.
 
Yderligere detaljer om projektet kan du finde I Hejlsminde Havns dokument om udvidelsen og på Kystdirektoratets hjemmeside.


1-5 of 5